Aktivitetskalender

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket.

Søknadskalender

Ingen søknader tilgjengelig for øyeblikket.

Vedtekter

Vedtekter for foreningen Sørf - Sørnorsk kompetansesenter for musikk, vedtatt på årsmøte 24. mai 2013

Vedtekter for foreningen Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk


§ 1 Navn og adresse

Foreningens navn er Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk (heretter Sørf). Foreningen ble stiftet 03.11.2004 og har kontoradresse i Kristiansand.


§ 2 Formål

Sørf er en ideell organisasjon som arbeider for å legge forholdene tilrette for alle som driver med rytmisk musikk i Agder og Telemark. Sørf bidrar til utvikling og synliggjøring av kulturlivet i regionen og søker samarbeid på tvers av genre og andre kulturmiljøer, så som film, litteratur og kunst.

Sørf skal:

1 Være et naturlig sted å henvende seg for initiativtakere og innovatører innen musikk og opplevelse.

2 Forestå utvikling og oppbygging av felles infrastruktur som øvings- og konsertlokaler, arenaer, kontorer o.l.

3 Være pådriver i utviklings- og planleggingsprosesser.

4 Gjøre det attraktivt å etablere seg i regionen for enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter; både næringsdrivende generelt og musikkbransjenæringer.

5 Være pådriver for å trekke nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter til regionen, Agder og Telemark.

6 Være bindeledd mellom offentlige myndigheter og musikkmiljøet.

7 Drive kompetanseutvikling og ivareta sentrale servicefunksjoner. Stimulere tiltak og aktiviteter som vurderes som sentrale for oppnåelse av foreningens mål.

Foreningen skal kunne eie andeler i organisasjoner og bedrifter helt eller delvis, der disse vurderes som sentrale for oppnåelse av foreningens mål.


§ 3 Organisatorisk tilknytning

Sørf skal være en medlemsbasert partipolitisk uavhengig interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon innen musikk i regionen Agder og Telemark. Foreningen finansieres hovedsaklig gjennom offentlig tilskudd. Foreningen er selveiende, dvs at ingen i kraft av sin eierposisjon kan disponere over dens formue, har krav på utbetaling av overskudd, hefter for dens gjeld mv. Et eventuelt overskudd benyttes til foreningens formål.


§ 4 Medlemmer

Foreningen er åpen for aktører innenfor musikk og personer som har interesse for musikk, og som har bosteds- eller virksomhetsadresse i Agder og Telemark. En aktør kan enten være en enkeltperson eller en virksomhet bestående av en eller flere personer.


§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle som er registrert som medlem minst en måned i forkant av årsmøtet har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Det skal nedsettes en valgkomité senest 6 måneder før årsmøte. Valgkomitéen

skal bestå av 3 personer. Leder skal fortrinnsvis være et avtroppende styremedlem, eller tidligere styremedlem. Denne skal i samråd med administrasjon velge ytterligere to medlemmer til valgkomitéen. 


§ 6 Årsmøte

Årsmøtet som holdes før utgangen av mai hvert år er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Foreløpig årsrapport skal vedlegges innkallingen, og handlingsplan og budsjett sendes ut til orientering i forbindelse med denne. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Ved stemmegivning kan hver person kun representere én aktør. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av saksliste.


§ 7 Ledelse av årsmøtet

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen


§ 8 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 9 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:


1 Behandle årsmelding

2 Behandle regnskap i revidert stand

3 Behandle innkomne forslag

4 Informeres om handlingsplan for gjeldende år

5 Fastsette møtegodtgjørelse for styrets medlemmer

6 Orienteres om budsjett

7 Valgkomitéens innstilling til styremedlemmer

8 Valg:  

a) Styremedlemmer

b) Revisor


§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte kan også skje via epost. Stemmene telles på grunnlag av antall innkomne stemmer fra dagen det innkalles frem til møtedato.


§ 11 Styret

Styret skal:


1 Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2 Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3 Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4 Representere foreningen utad.

5 Legge frem forslag til handlingsplan, samt en årsrapport som særlig forholder seg til handlingsplan for forrige periode.

Styret kan ansette en daglig leder til ivaretakelse av foreningens daglige drift. Daglig leder kan ikke være medlem av styret, men har rett til å delta på styremøtene uten adgang til å stemme. Styret konstituerer seg selv. Styret skal ha en Styreleder og en Nestleder som kan fungere i dennes fravær. Styret skal holde møte når Styrelederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller Styrelederens stemme dobbelt.

Styret skal bestå av inntil 6 medlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Ved første ordinære årsmøte velges 2 av styremedlemmene for kun ett år, for å forhindre at alle medlemmer skiftes ut samtidig i framtidige valg, og derved å skape kontinuitet i styrets arbeid. Minst to styremedlemmer fra foregående år skal beholde sitt styreverv i inneværende år, med mindre 2/3 flertall av foregående års styre er enig i at også de resterende representantene skal skiftes ut. Gjenvalg av styremedlemmer kan skje. Styremedlem som på grunn av lengre tids sykdom eller av andre grunner ikke er i stand til å delta aktivt i vervet som styremedlem skal gå ut av styret. 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge velges for 1 år. Varamedlemmer har møterett til styremøter.


§ 12 Daglig ledelse

Har styret ansatt en daglig leder ivaretar denne den daglige driften av foreningen, og skal i dette arbeidet følge de beslutninger og retningslinjer som styret har gitt. 


§ 13 Grupper/avdelinger

Foreningen kan organiseres med avdelinger/grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Foreningens styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.


§ 14 Årsregnskap

Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Innen fire måneder etter hvert regnskapsår skal styret og en eventuell daglig leder utarbeide et offisielt årsregnskap med resultat, balanse og noter. Foreningens regnskap skal revideres av en revisor.


§ 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.


§ 16 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Ved en oppløsning skal årsmøtet disponere foreningens midler etter formålsparagrafen. Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.
06. mars 2014